جدیدترین ویدیوها

دکتر خسروی
2 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣دوره آموزشی آرامش - قسمت هشتم

دکتر خسروی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣دوره آموزشی آرامش - قسمت هفتم

دکتر خسروی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣دوره آموزشی آرامش - قسمت ششم

دکتر خسروی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣دوره آموزشی آرامش - قسمت پنجم

دکتر خسروی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣دوره آموزشی آرامش - قسمت چهارم

دکتر خسروی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣دوره آموزشی آرامش - قسمت سوم

دکتر خسروی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣دوره آموزشی آرامش - قسمت دوم

دکتر خسروی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣دوره آموزشی آرامش - قسمت اول

دکتر خسروی
2 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣جهان را چگونه می بینیم ؟

دکتر خسروی
48 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

روزی که عاشق هم بودیم

دکتر خسروی
6 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

دنیای شگفت انگیز ما

دکتر خسروی
3 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣آهسته با عشق - قسمت دوم

دکتر خسروی
16 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣آهسته با عشق - قسمت اول

دکتر خسروی
37 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣انجام گناه موجب کدورت دل و ایجاد احساس ناخوشایند در انسان می شود و همواره انسانهایی که می خواهند به خودسازی معنوی بپردازند با این پرسش مواجه هستند که چگونه گناهان را ترک و نفس خود را کنترل کنند . در این ویدیو روش موثری برای این موضوع توسط دکتر سید محسن میرباقری تبیین می گردد

دکتر خسروی
16 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣چگونه پس از 1400 سال پیامبر می تواند اسوه باشد ؟

دکتر خسروی
5 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣مساله تعریف و نگاه به مقوله مرگ همواره مورد توجه تمام انسانها در طول تاریخ بشریت بوده است و نوع نگاه آدمیان به مساله مرگ ، چگونگی نگرش آنها به زندگی را شکل داده است . در این ویدئو همراه با آقای دکتر محراب صادق نیا درباره نگرش مسیحیت به مرگ نکات قابل توجه و جالبی تقدیم شما می گردد.

دکتر خسروی
54 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣آیا قبل از آدم و حوا انسان دیگری روی زمین بود؟

دکتر خسروی
35 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣آیا همسرم به من خیانت می کند ؟

دکتر خسروی
1 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣آیا انسان یتیم کیهانی است ؟
در این مستند به تبیین یک حقیقت عقلانی پرداخته می شود تا هر بیننده ایی با اندیشیدن به حقیقت آفرینش با دیده خرد به این مهم بیاندیشد که آیا جهان می تواند بدون خدا باشد ؟ در چنین شرایطی چه وضعیتی فراروی انسان قرارخواهد داشت ؟

دکتر خسروی
2 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

Islam is often portrayed as a religion of conflict and violence in the media, but it is essential to recognize that at its core, Islam is a religion of peace. websute :
https://www.exir.tv
Instagram :
https://instagram.com/dr.amkhosravi
Telegram :
https://t.me/khosravinet

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر