جدیدترین ویدیوها

دوره توسعه فردی
27 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣بازنگری در اهداف ، اولویت بندی ها و جمع بندی نهایی

دوره توسعه فردی
27 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣روش مدیریت موانع رسیدن به اهداف

دوره توسعه فردی
12 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣توانایی و استعدادهای ما در جهت رسیدن به اهداف

دوره توسعه فردی
14 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣امور ضروری که برای پشتیبانی از اهداف اهمیت دارند

دوره توسعه فردی
13 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣اهمیت مشخص شدن کمیت و کیفیت در تعیین اهداف

دوره توسعه فردی
13 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣تقدیر ها و اهداف نکات مهمی که در مسیر تعیین هدف نباید غفلت شود

دوره توسعه فردی
12 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣افق هایی که باید در تعیین اهداف مورد توجه قرار گیرد

دوره توسعه فردی
11 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣ویژگیهایی که در تعیین اهداف ضروری می باشد

دوره توسعه فردی
10 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣مکانیزم و روش اولویت بندی و دسته بندی اهداف

دوره توسعه فردی
9 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣مکانیزم ارتباطی ذهن با اهداف تعیین شده

دوره توسعه فردی
14 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣خطای استراتژیک در تعیین ارزشها بجای اهداف و نرسیدن به موفقیت در زندگی

دوره توسعه فردی
11 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

هدف ، سختیها و پشتکار منطقی در مسیر هدف

دوره توسعه فردی
11 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣نگاهی به مهندسی فکر در ترسیم مسیر هدف

دوره توسعه فردی
8 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

خودسازی و توسعه فردی

دوره توسعه فردی
19 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

روش ارزیابی شرایط فعلی از میزان هدفمندی خودمان در زندگی ، قبل از برنامه ریزی علمی برای تعیین اهداف در زندگی

دوره توسعه فردی
58 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

مبانی و مقدمات تعیین هدف مبتنی بر روشی علمی و موثر در زندگی

دوره توسعه فردی
17 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

در این ویدئو که جلسه آخر دوره است به موضوع مهم و اخلاقی اشاره می شود که دربرگیرنده مفاهیمی در حوزه شکرگزاری و ادب داشتن در عرصه های مختلف زندگی بصورت مصداقی است

دوره توسعه فردی
4 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣نظام آفرینش برپایه حکمت های الهی بنا نهاده شده است . گاهی ما مسیری را در فرایند رشد خودمان انتخاب می کنیم که با حکمت الهی در تضاد است . در این برنامه به تبیین حکمت هایی که در زندگی حاکم است پرداخته می شود

دوره توسعه فردی
4,988 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣قانون هستی مبتنی بر حساب و کتاب و دقت است . گاهی عدم موفقیت ما در مسیر تغییر و رشد ناشی از غفلت نسبت به قوانین معنوی در زندگی است . در این ویدئو ضمن تحلیلی و تبیین این موضوع به نکات آموزشی مرتبط نیز پرداخته می شود

دوره توسعه فردی
4 بازدید · پیش از : 5 ماه ها

⁣یکی از راه های رسیدن به تغییر معنوی و بهره گیری از قدرت معنویت مساله دعا کردن است . اما خیلی اوقات ما دعا می کنیم ولی به نتیجه نمی رسیم . در این ویدئو درباره دعا و چگونگی انجام آن مسایل اموزشی بیان می گردد

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر