جدیدترین ویدیوها

دوره فن بیان و گویندگی
1 بازدید · پیش از : 3 روز

بخش اول از جلسه ششم

دوره فن بیان و گویندگی
4 بازدید · پیش از : 3 روز

بخش سوم از جلسه پنجم

دوره فن بیان و گویندگی
1 بازدید · پیش از : 3 روز

بخش دوم از جلسه پنجم

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 3 روز

بخش اول از جلسه پنجم

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 3 روز

بخش چهارم از جلسه چهارم

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 3 روز

بخش سوم از جلسه چهارم

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 4 روز

بخش دوم از جلسه چهارم

انواع ژانر ها و موقعیتهای اجرا که باید هر فرد حرفه ایی به آن توجه کند تا موجب آسیب به او نشود

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 4 روز

بخش اول از جلسه چهارم

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 4 روز

بخش سوم از جلسه سوم

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 4 روز

بخش دوم از جلسه سوم

فصاحت و بلاغت در کلام

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 4 روز

بخش اول از جلسه سوم

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

بخش سوم از جلسه دوم

دوره فن بیان و گویندگی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

قسمت دوم از جلسه دوم

دوره فن بیان و گویندگی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

بخش اول از جلسه دوم

دوره فن بیان و گویندگی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

بخش سوم از جلسه اول

دوره فن بیان و گویندگی
1 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

بخش دوم از جلسه اول

دوره فن بیان و گویندگی
2 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

بخش اول از جلسه اول

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر