هستی شناسی

زیر رده

دکتر خسروی
54 بازدید · پیش از : 2 ماه ها

⁣آیا قبل از آدم و حوا انسان دیگری روی زمین بود؟

Exirtv
6 بازدید · پیش از : 3 ماه ها

⁣چرا ماه به جای زمین به دور خورشید نمی چرخد؟