سیاست بازپرداخت

در شرایط زیر هزینه پرداخت شده شما پس از کسر کارمزد تراکنش بانکی مسترد می گردد :

1- وجود مشکل فنی در ویدئو 
2 - حذف شدن ویدئو توسط فروشنده قبل از 3 ماه از خرید ویدئو
3 - حذف شدن ویدئو های اجاره ای در طی مدت اجاره ویدئو
4 - در مواردی که موجب رعایت حقوق کاربران شود