🔺 تصاویری از صحبت های وزیر بهداشت با اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

این واکسن کاملا ایمن است/ در مراحل بعدی این موضوع ثابت خواهد شد

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
125 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا