🔺طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

🔺 تصاویری از صحبت های وزیر بهداشت با اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
161 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا