کمیت سنج های few و a fewو little و a little در انگلیسی |صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 74
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا در شوک حمله حوثیها به تاسیسات نفت عربستان، توقف تولید بیش از 5 میلیون بشکه نفت!_رودست

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
29,050 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا