معرفی کامل اشخاص- صفرتاصد آموزش زبان پریا اخواص قسمت19
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

منفی فعل بودن (نبودن)- صفرتاصد آموزش زبان پریا اخواص قسمت18

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
41,729 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا