فرق بین What (be) sb like? و What does sb like?صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 69
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آب و هوا در انگلیسی هوا چطوره و قید شدت| Whats the weather like| صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 68

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
24,006 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا