صفت های مهم برای توصیف شخصیت و personality در انگلیسی || صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 64
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

کاربرد افعال go و play و do در ورزش || آموزش انگلیسی صفرتاصد پریا قسمت 63

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
200,336 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا