ششم مثال برای افعال کمکی do, does – صفرتاصد آموزش زبان انگلیسی پریا اخواص قسمت 44
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

افعال کمکی do , does در انگلیسی- صفرتاصد آموزش زبان پریا اخواص قسمت 43

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
80,031 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
b081cn9xzf.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 02:03

انگلیسی

بالا