شخصیت والد و بالغ چه هستند؟ آیا با وجود شخصیت بالغ نیاز به شخصیت والد هم هست؟ تحلیل رفتارمتقابل-بخش۳
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آش دوغ اصل گردنه حیران اردبیل😋Dogh Ash

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
621 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا