حاج محمود کریمی – شور (منم کمترین بنده‌ی تو، تو شاهی)
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

کمیت سنج های few و a fewو little و a little در انگلیسی |صفرتاصد آموزش انگلیسی پریا قسمت 74

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
148 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا