تحلیل رفتار متقابل- سلسله درس گفتارهای دکترعلی بابایی زاد- Transactional Analysis- بخش اول
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

حقارت رفتاری – آلودگی بالغ ما به کودک ما – درجات یک و دو و سه آلودگی

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
6,594 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا