احکام شرعی فقط وصیت یک سوم اموال در اختیار وصیت کننده است
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

فضیلت نماز شب از دیدگاه سوره زمر آیه ۹

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
87 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا