احکام شرعی آیا مرد می تواند خانه اش را برای همسرش قراردهد وبه ورثه نرسد
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

احکام شرعی آیا بر هبه خمس واجب است؟

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
78 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا